مشاوره بیمه
***********
×

موضوع جستجو: کارفرما - ۲۰ مورد پیدا شد

۱ . بیمه مسئولیت : بیمه، مسئولیت کارفرما و کلیه عوامل اجرایی به طور مشترک در مقابل اشخاص ثالث، تحت پوشش قرار می‌گیرد. بیمه تمام خطر پیمانکاران  (C.A.R) بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه‌‌ای است برای پروژه‌های در
۲ . تشکیل پرونده و روند تشکیل بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران چیست؟ : که یک کارفرما انجام کار را به صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می کند، رعایت موارد زیر در راستای اجرای ماده ٣٨ قانون تامین اجتماعی ضروری است: کارفرما
۳ . بیمه بیکاری : کارگاه توسط کارفرما اخراج گردیده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.   در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه
۴ . حداقل و حداکثر زمان پرداخت بیمه بیکاری+جدول : که توسط کارفرما پرداخت می‌شود. یاوری ادامه داد: شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری این است که بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد،
۵ . از صفر تا صد بیمه در ترکیه : از طرف کارفرما بیمه می‌شود. البته توجه داشته باشید که کارفرما موظف است کارمند خود را بیمه کند. به علاوه، این بیمه زمانی که بخواهید نسبت به ثبت شرکت در ترکیه و
۶ . اصول بیمه : قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر.  اصل جانشینی اصل جانشینی به تمایل بیمه‌گذار برای دریافت خسارت در اسرع وقت می پردازد. در بسیاری از موارد، علت بروز حادثه یا وقوع خسارت،
۷ . ازکارافتادگی چیست و قوانین بیمه مستمری از کار افتادگی : میزان تقصیر کارفرما در حادثه منجر به ازکارافتادگی بیمه شده، براساس ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، از وی (کارفرما) مطالبه و وصول می شود.     چه نوع سوابقی در احراز شرایط ماده
۸ . تشکیل پرونده بیمه تامین اجتماعی : از آن، کارفرما باید هرماه لیست کارگران خود را تنظیم و به شعبه تحویل نماید.به هنگام تحویل اولین لیست، باید اصل و تصویر شناسنامه تمام کارگران خود را به واحد
۹ . بیمه اتباع خارجی : سال ۱۳۵۴ کارفرما ۱۳% و بیمه شده ۴% و دولت ۲% و از سال ۱۳۵۵ کارفرما ۱۴% و بیمه شده ۵% و دولت ۲% می پردازند. موارد مذکور در بندهای الف
۱۰ . انعقاد قرارداد بیمه چگونه است؟ : چگونگی انعقاد قرارداد بیمه قانون گذار با پیشبینی شرایط اشخاص، این امکان را برای آن ها به وجود آورده است که در قالب بیمه اختیاری ، امر بیمه کردن